Standards

MISLife 2.0 den nya standarden för försäkringsinformation

Projektet startade i januari 2017 och har bedrivits under styrning av Standard for Insurance, S4I, som är ett samägt bolag mellan Svensk Försäkring och SFM. S4Is uppdrag är att utforma (ta fram) innehåll och struktur för informationstjänster för branschen, beskrivna på ett standardiserat sätt. S4I styr inte användningen av formaten, men ska förvalta, beskriva och tillgängliggöra dokumentation för de parter som vill använda dem. De standardiserade formaten som utvecklats och förvaltas av S4I är nu öppna och fria för alla aktörer att använda från den 2 december 2019.

 

Ersättningsrapportering

Utveckling av provisionsfil har tagits fram under 2019. Idag använder alla försäkringsbolag egna format för leverans av provisions-information (XML, Excel, CSV, fysiskt papper). Kvaliteten på informationen har varit bristfällig. Det sätt som provision rapporterar på skiljer sig mycket åt mellan försäkringsbolagen vilket driver kostnader i systemutveckling och analys. Inget försäkringsbolag ger idag en fullständig rapportering som möjliggör kontroll av riktighet. Det är svårt för förmedlare att, med precision, analysera och följa affärens utveckling. Återrapportering till kunder (företag och individer) blir haltande. Mot den bakgrunden beslutades i bolaget S4I att ta fram en informationsmodell och förslag på tekniskt format samt en tillhörande beskrivning av standarden.

 

KYC (Kundkännedomsprocessen)

Gemensam informationsstandard för kundkännedom KYC. Mål och syfte med en samlad gemensam informationsstandard i pdf-format för att förenkla och effektivisera nyteckning av tjänstepension vid förmedlad affär. Styrelsen i S4I har på styrelsemötet den 9 december fastställt att framtagen PDF-blankett som standardiseringsutskottet i S4I har lämnat som förslag till beslut blir en standard i branschen för nyteckning av tjänstepension vid förmedlad affär.

Kalendarium

För tillfället finns inga aktuella datum.

Nyheter